urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy a umowa zlecenie

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych obowiązkowo podlegają składkom na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego są finansowane z budżetu państwa. Składki są obliczane przez płatników składek i opłacane przez ZUS. Podstawę ich wymiaru stanowi kwota 420 zł miesięcznie – jest to kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Jeżeli kobieta pracuje na umowę zlecenia, to nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Pod warunkiem jednak, że oprócz zlecenia jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Umowa o dzieło

Za pracownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. W konsekwencji umowa taka będzie objęta obowiązkiem opłacania takich samych składek, jak umowa o pracę.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82