urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy dokumenty

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika, który należy złożyć na piśmie pracodawcy dwa tygodnie przed rozpoczęciem tego urlopu. W razie złożenia wniosku w terminie późniejszym pracodawca udziela urlopu nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o jego udzielenie. Wniosek o urlop wychowawczy może zostać złożony pracodawcy zarówno osobiście, jak i listownie- decyduje w tym przypadku data stempla pocztowego. Wniosek powinien zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego oraz czas trwania urlopu wychowawczego, który dotychczas był wykorzystany na dane dziecko. Do wniosku trzeba dołączyć pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej pozbawiony złożenie oświadczenia nie jest wymagane.

Dokumenty dotyczące okoliczności

W tym przypadku pracownik powinien dołączyć do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dokumenty potwierdzające wskazane wyżej okoliczności. Jeżeli dołączenie dokumentów nie jest możliwe do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie pracownika w tej sprawie.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82