urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy a okres składkowy

Okresy składkowe to okresy opłacania składek - na ubezpieczenie społeczne – do 31 grudnia 1998 roku, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – od 1 stycznia 1999 r. - oraz okresy, za które nie było obowiązku opłacania składki (przypadające przed 15 listopada 1991 r.). Okresami składkowymi są między innymi okresy ubezpieczenia, czyli np. pracy na podstawie umowy o pracę, czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, pobierania zasiłku macierzyńskiego. Okresy nieskładkowe to okresy, za które nie zostały opłacone składki, które jednak z uwagi na ich specyficzny charakter podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz ich wysokości.

Okresy nieskładkowe

Okresami nieskładkowymi są między innymi okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego wypłacanego na podstawie art. 92 kodeksu pracy, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Urlop wychowawczy jest okresem nieskładkowym, ale liczonym do uzyskania uprawnień emerytalnych.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82