urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Urlop wychowawczy a umowa na czas określony

Warunkiem udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi, jak również podziału na części jest wniosek pracownika, którym pracodawca jest związany, a ponadto pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy. Do zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia, niezależnie od przerw występujących pomiędzy nimi. Podwładnemu wykonującemu pracę na podstawie umowy na okres próbny, czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, a także osobie, która zgłosiła stosowny wniosek już po złożeniu wypowiedzenia – urlopu wychowawczego udziela się do końca trwania umowy. Z dniem rozwiązania stosunku pracy automatycznie ustaje prawo do urlopu wychowawczego.

Udzielenie urlopu wychowawczego

Udzielenie urlopu wychowawczego na okres dłuższy niż do końca okresu, na który została zawarta umowa o pracę na czas określony, może być uznane za zawarcie w sposób dorozumiany umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli istnieją podstawy do wniosku, że taki był zgodny zamiar obu stron oraz cel umowy.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82