urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYCHOWAWCZY
Urlopy
wychowawcze

Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy powinien mieć miejscowość i datę w prawym górnym rogu. Następnie imię i nazwisko pracownicy. W nagłówku powinien być napis „Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego”. Poniżej powinien być tekst i podpis. Tekst powinien brzmieć następująco: „Na podstawie art. 186 kodeksu pracy wnoszę o udzielenie urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem...................urodzonym dnia....w okresie od dnia ...... do dnia .....tj. w wymiarze....... Do chwili obecnej korzystałam z urlopu wychowawczego w okresie od dnia.............do dnia …...........”. Załącznikiem do wniosku powinno być oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego.

Udzielenie urlopu wychowawczego

Urlopu wychowawczego można udzielić w maksymalnie czterech częściach. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82