urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy

Pracodawca, na podstawie pisemnego wniosku pracownika, może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Obowiązujące przepisy nie precyzują jednak minimalnego, jak i maksymalnego okresu, na jaki taki urlop może zostać udzielony. W okresie przebywania na urlopie bezpłatnym pracownik zostaje zwolniony z podstawowego obowiązku wynikającego ze stosunku pracy – świadczenia pracy oraz pozostawania w dyspozycji pracodawcy. W związku z powyższym na pracodawcy nie ciąży obowiązek wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za pracę.

Okres urlopu bezpłatnego

Okres urlopu bezpłatnego jest, zgodnie z Kodeksem pracy, art. 174 § 2, okresem stanowiącym przerwę w realizacji obowiązków i praw pracowniczych u pracodawcy, czyli pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika, a zatem okres ten nie jest ani okresem składkowym, ani okresem nieskładkowym wedle ustawy emerytalnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2005 r., III AUa 1383/04).Mimo powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres przebywania na urlopie bezpłatnym jest traktowany jako okres, w którym stosunek pracy trwa, lecz prawa i obowiązki stron stosunku pracy pozostają zawieszone (uchwała SN z dnia 27.05.2pracownik pozostaje w stosunku pracy.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82