urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zarówno zaległy, jak i bieżący w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dniem wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. W razie niedotrzymania tego terminu, pracownikowi przysługują odsetki za zwłokę. Pracownik wynagradzany według stałej miesięcznej stawki w wysokości 2.250 zł rozwiązał umowę o pracę. Podstawę do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop stanowi kwota 2.250 zł. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc z wyjątkiem określonych powyżej tzw. zmienne, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§ 16 rozporządzenia urlopowego). Jednym z niezbywalnych praw pracowniczych jest prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Wykorzystywany w naturze...

Zasadniczo powinien on być wykorzystany w naturze, jednak w razie jego niewykorzystania z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje w zamian ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 Kodeksu pracy, dalej K.p.). Dniem wypłaty takiego świadczenia powinien być ostatni dzień zatrudnienia u obecnego pracodawcy.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82