urlop macierzyński


Zobacz też poczucie bezpieczeństwa - www.blog.otylia.pl

URLOP WYPOCZYNKOWY
Urlopy
dla wszystkich

Urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie

Czasowa niezdolność do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, stanowi podstawę do obligatoryjnego przesunięcia urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. Przepis art. 165 kp regulujący kwestię koniecznego przesunięcia urlopu wskazuje wprawdzie zdarzenia, które uniemożliwiają pracownikowi rozpoczęcie urlopu w zaplanowanym terminie, wyliczenie to ma jednak charakter otwarty, o czym świadczy użyte w przepisie sformułowanie „w szczególności”. W konsekwencji podstawę przesunięcia urlopu na termin późniejszy stanowią wszelkie okoliczności, które usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy.

Konieczność sprawowania opieki

Taką okolicznością będzie właśnie konieczność sprawowania opieki na chorym członkiem rodziny, zaś dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy oraz podstawą wypłaty zasiłku opiekuńczego - zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza. Jeżeli więc pracownik dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie na dziecko jeszcze przed rozpoczęciem zaplanowanego urlopu, to pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop, uzgadniając z pracownikiem nowy termin jego wykorzystania. Za okres zwolnienia pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.Oceń nasz serwis:

Urlop macierzyński
4 stars
Ocena: 4 Głosy: 82